7 trọng tâm trong nhiệm vụ tri thức hoá nông dân

Chính phủ gần đây đã gửi lời yêu cầu đến các bộ, ngành và địa phương để tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ cho những nông dân có kỹ năng và hiệu suất cao trong sản xuất và kinh doanh. Mục tiêu là tạo điều kiện cho họ có đủ năng lực và điều kiện để thành lập các hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này sẽ giúp thúc đẩy quá trình tăng cường tri thức và kỹ năng cho cộng đồng nông dân.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 để triển khai Chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị, nhằm cải thiện hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới.

Mục tiêu của Chương trình là thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 46-NQ/TW, thống nhất chỉ đạo và tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và xã hội về vai trò của Hội Nông dân Việt Nam.

Chương trình cũng xác định các nhiệm vụ cụ thể cho Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 46-NQ/TW. Đồng thời, nó liên kết việc triển khai Chương trình với việc thực hiện các nghị quyết khác của Đảng và Chính phủ về phát triển nông nghiệp, nông thôn và đổi mới kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tri thức hóa nông dân

Chính phủ đã ra chỉ đạo cụ thể cho các bộ, ngành và địa phương, nhấn mạnh vào một số nhiệm vụ chính sau:

  1. Nghiên cứu và Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW: Đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo việc triển khai hiệu quả các quyết định của Bộ Chính trị liên quan đến cải thiện hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam.
  2. Cải thiện Tuyên truyền và Vận động Nông dân: Cần có sự đổi mới trong các hoạt động tuyên truyền và vận động nông dân, nhằm tăng cường sự đoàn kết và hiệu quả của phong trào nông dân.
  3. Củng cố Tổ chức và Xây dựng Đội ngũ cán bộ: Quan trọng là tăng cường và hoàn thiện cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảm bảo đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện nhiệm vụ được giao.
  4. Nâng cao Chất lượng Đào tạo và Bồi dưỡng: Cần tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cho nông dân và lao động nông thôn, đồng thời cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ để phát triển sản xuất và kinh doanh.
  5. Khuyến khích Tham gia các Chương trình Quốc gia: Cần động viên nông dân tham gia tích cực vào các chương trình quốc gia và các phong trào thi đua, từ đó nâng cao ý thức yêu nước và tham gia xã hội.
  6. Tăng cường Vai trò của Hội Nông dân: Cần tạo điều kiện cho Hội Nông dân tham gia tích cực vào việc giám sát và phản biện xã hội, đồng thời đóng góp vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
  7. Mở rộng Hợp tác Quốc tế: Cần chủ động hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại nhân dân.

Nhằm thực hiện các nhiệm vụ trên, Chính phủ đề xuất các biện pháp như tăng cường đào tạo nghề, khuyến khích hình thành các mô hình sản xuất và kinh doanh nông nghiệp hiệu quả, cung cấp hỗ trợ tư vấn và đầu tư cho nông dân, và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và hỗ trợ vốn cho nông dân.