Hà Nội chung tay quản lý chất lượng môi trường không khí

Theo kế hoạch về Quản lý chất lượng môi trường không khí của thành phố Hà Nội đến năm 2030, với tầm nhìn đến năm 2035, mục tiêu của thành phố là giảm thiểu ô nhiễm không khí một cách tối đa. Thành phố hướng tới đảm bảo ít nhất 75% số ngày trong năm có chất lượng không khí ở mức tốt hoặc trung bình theo chỉ số AQI.

Tại hội thảo “Kế hoạch Quản lý chất lượng môi trường không khí thành phố Hà Nội – Hợp tác và Hành động,” Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, bà Lưu Thị Thanh Chi, cho biết rằng ngày 2/3/2024, UBND TP. Hà Nội đã ra Quyết định số 1142/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch quản lý chất lượng không khí của thành phố Hà Nội đến năm 2030, với tầm nhìn đến năm 2035. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, các nghiên cứu khoa học, yêu cầu phát triển của thành phố và kinh nghiệm thực tiễn.

Kế hoạch đánh giá khách quan công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm không khí trong thời gian qua, dựa trên các nghiên cứu khoa học để xác định các nguồn gây ô nhiễm chính và đề xuất các giải pháp cụ thể và toàn diện, từ việc rà soát chính sách đến hành động cụ thể nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các nguồn phát thải chính như giao thông, xây dựng và công nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội báo cáo rằng thành phố đã xóa bỏ hơn 99% số lượng bếp than tổ ong, giảm 80% hiện tượng đốt rơm rạ ở ngoại thành, xóa bỏ hàng trăm lò gạch thủ công, và đạt trên 90% thu gom và vận chuyển rác thải hằng ngày trên toàn địa bàn Thủ đô.

Hà Nội cũng đã triển khai thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn để nghiên cứu và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng không khí. Ngoài ra, thành phố tăng cường kiểm tra và xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường cũng như các công trình xây dựng không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Dù vậy, ô nhiễm không khí vẫn là vấn đề cấp bách đối với Hà Nội. Kết quả quan trắc gần đây cho thấy tỷ lệ các ngày có chỉ số chất lượng không khí (VN_AQI) kém và xấu chiếm hơn 30% tổng số ngày quan trắc trong năm. Nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm tại Hà Nội vượt gần gấp đôi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Kế hoạch quản lý chất lượng không khí của thành phố Hà Nội đến năm 2030, với tầm nhìn đến năm 2035, đã đề ra 5 mục tiêu chính cần đạt được:

Tăng cường quản lý chất lượng không khí trên địa bàn thành phố thông qua kiểm soát nguồn khí thải, giám sát chất lượng không khí xung quanh, cảnh báo và dự báo để cải thiện chất lượng môi trường không khí, giảm thiểu tác động đến kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quan trắc và cơ sở dữ liệu môi trường không khí để hỗ trợ tổ chức, quản lý, theo dõi, đánh giá, cũng như tạo ra hệ thống cảnh báo và dự báo chất lượng không khí tại các khu vực đô thị tập trung dân cư và nhiều nguồn thải của Hà Nội.

Kiểm soát các nguồn phát thải từ hoạt động giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, dân sinh và đốt mở trên địa bàn thành phố thông qua các biện pháp thể chế và kỹ thuật nhằm kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các nguồn phát thải.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, giữa các tỉnh và thành phố trong vùng thủ đô để thực hiện các sáng kiến cải thiện chất lượng không khí trên phạm vi rộng.

Huy động và đảm bảo các nguồn lực để triển khai hiệu quả các giải pháp cải thiện chất lượng không khí ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Kế hoạch đặt mục tiêu đảm bảo 75-80% số ngày trong năm có chỉ số chất lượng không khí (VN_AQI) ở mức tốt và trung bình, đồng thời duy trì và tiếp tục cải thiện các chỉ số SO2, NO2, CO, O3 trong môi trường không khí của thành phố nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN05:2023/BTNMT.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn