Quy định chặt chẽ về việc kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHCN để quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Thông tư này chỉ đạo nội dung, trình tự và tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa.

Theo Thông tư quy định, các căn cứ kiểm tra về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường bao gồm:

Thông tin và cảnh báo về hàng hóa không phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 38 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; thông tin phản ánh dưới mọi hình thức từ tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước về việc vi phạm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hoặc nhãn hàng hóa.

Kết quả khảo sát hoặc kiểm tra chất lượng hàng hóa phát hiện các vấn đề như nhãn hàng hóa không đúng quy định hoặc có dấu hiệu chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, hoặc các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Theo yêu cầu quản lý hoặc đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo kế hoạch kiểm tra hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư cũng đặc điểm cụ thể nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, bao gồm:

Kiểm tra thông tin trên nhãn hàng hóa và tài liệu đi kèm theo theo quy định bắt buộc;
Kiểm tra tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy theo quy định;
Kiểm tra mã số, mã vạch, và quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo quy định.
Ngoài ra, kiểm tra chất lượng hàng hóa cũng bao gồm việc kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa so với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, nhãn hàng hóa và tài liệu đi kèm; cũng như kiểm tra các nội dung khác liên quan đến chất lượng hàng hóa.

Trong trường hợp phát hiện hàng hóa có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, Trưởng đoàn kiểm tra sẽ quyết định lấy mẫu theo quy định. Đối với hàng hóa kinh doanh trong hoạt động thương mại điện tử, ngoài kiểm tra theo quy định tại các khoản trước đó, Đoàn kiểm tra cũng sẽ so sánh tính thống nhất của các thông tin trên trang thông tin điện tử với thực tế của hàng hóa được kiểm tra.

Người bán hàng cần tuân thủ các quy định tại Điều 16 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trong trường hợp người bán hàng thực hiện hoạt động thương mại điện tử, họ cũng phải tuân thủ các quy định tại các Nghị định về thương mại điện tử. Người bán hàng cũng có trách nhiệm lưu mẫu và xử lý mẫu theo quy định.

Các cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa sẽ thi hành Thông tư này. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Thông tư. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn hoặc vướng mắc, các tổ chức và cá nhân có thể phản ánh kịp thời bằng văn bản đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét và quyết định.

Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 3/3/2024.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn