Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về vị trí việc làm trong lĩnh vực TT&TT

Thông tư số 01/2024/TT-BTTTT đã được ban hành để sửa đổi và bổ sung hướng dẫn liên quan đến việc xác định vị trí việc làm trong các cơ quan và tổ chức thuộc ngành và lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Ngày 29/3/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BTTTT nhằm sửa đổi và bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023. Thông tư số 08/2023/TT-BTTTT cung cấp hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, và các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành và lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Ngoài ra, Thông tư số 01/2024/TT-BTTTT cũng sửa đổi và bổ sung nội dung trong Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, về hướng dẫn xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông trong các cơ quan và tổ chức thuộc ngành và lĩnh vực này.

Thông tư số 01/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 29/3/2024 đã đề cập đến việc sửa đổi và bổ sung hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cũng như cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành và lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Cụ thể, thông tư thay thế cụm từ “Áp dụng chung chức danh nghề nghiệp chuyên ngành báo chí” bằng “Áp dụng chung vị trí việc làm viên chức chuyên ngành báo chí” tại Mục II Phụ lục III. Nó cũng bổ sung cụm từ “an toàn thông tin” sau cụm từ “Lĩnh vực công nghệ thông tin” trong tiêu đề của Mục III Phụ lục III. Thêm vào đó, thông tư thay thế cụm từ “Áp dụng chung chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ” bằng “Áp dụng chung vị trí việc làm viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ” tại Mục IV Phụ lục III.

Ngoài ra, thông tư cũng đề cập đến các sửa đổi và bổ sung liên quan đến hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành và lĩnh vực này. Điều này bao gồm việc thay thế một số nội dung bản mô tả công việc cho các vị trí như chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, và chuyên viên về quản lý viễn thông tại các số thứ tự khác nhau trong Mục VII Phụ lục II.

Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 29/3/2024.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn