Sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt hành vi buôn bán hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng

Bộ Công Thương đã tổng hợp và hoàn thiện Dự thảo Tờ trình cùng Dự thảo Nghị định của Chính phủ, nhằm sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả.

Để thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã hoàn thiện Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định của Chính phủ nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các sửa đổi, bổ sung này được thực hiện tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/1/2022.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 91 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Công Thương đã công bố Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định để thu thập ý kiến của các đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm điều chỉnh và bổ sung các hành vi vi phạm hành chính, cũng như các biện pháp xử phạt và khắc phục hậu quả đối với vi phạm trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó, tập trung vào việc cải thiện các quy định liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và phù hợp với các quy định pháp luật khác.

Mục tiêu của việc sửa đổi này là giữ vững nguyên tắc xử lý nghiêm minh và hiệu quả đối với các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đồng thời, góp phần vào việc ổn định thị trường và phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá của đất nước.

Để đảm bảo tính khả thi và thuận lợi cho các ngành, cấp, cơ quan, và lực lượng thực thi pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cũng như nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng, nhiều biện pháp đã được thực hiện.

Trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 vào ngày 20/6/2023, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Điều này tạo ra nhu cầu cấp thiết để rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi.

Cũng trong hướng này, Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội, cùng với Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đã giao cho Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP đã sửa đổi.

Trong lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, có hiệu lực từ ngày 20/6/2023. Điều này cũng đặt ra nhu cầu rà soát và điều chỉnh các quy định hành vi vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP sửa đổi, để đảm bảo sự thống nhất.

Tổng kết 3 năm triển khai Nghị định số 98/2020/NĐ-CP đã sửa đổi, Bộ Công Thương nhận thấy vai trò quan trọng của nó trong việc bảo vệ trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại. Tuy nhiên, cũng đã nhận thấy một số hạn chế và bất cập trong việc áp dụng pháp luật, do đó việc sửa đổi, bổ sung các điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP sửa đổi là cần thiết để giải quyết các vấn đề này và bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn