Sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt hành vi buôn bán hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng

Bộ Công Thương đã hoàn thiện Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định của Chính phủ nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, điều này nhằm quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả…

Để thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã hoàn thiện Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định của Chính phủ nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dự thảo đã được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/1/2022.

Đồng thời, Bộ Công Thương đã công bố Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định để thu thập ý kiến từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân, theo quy định tại Điều 91 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Các Dự thảo này được xây dựng nhằm sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm hành chính, các biện pháp xử phạt, và các biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đặc biệt, việc sửa đổi tập trung vào rà soát, cập nhật nội dung liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo tính phù hợp và thống nhất với các quy định pháp luật khác có liên quan. Mục tiêu là loại bỏ những chồng chéo, mâu thuẫn và vướng mắc pháp lý trong việc áp dụng các quy định của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP sửa đổi.

Đồng thời, các điều chỉnh nhằm thể hiện sự nghiêm minh, triệt để trong xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng, từ đó góp phần vào ổn định thị trường và phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

Để đảm bảo tính khả thi và thuận lợi cho các ngành, cấp, cơ quan và lực lượng thực thi pháp luật trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cũng như nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng, nhiều biện pháp đã được thực hiện.

Trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vào ngày 20/6/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15, có hiệu lực từ 1/7/2024, yêu cầu cấp thiết phải điều chỉnh, bổ sung các quy định liên quan đến vi phạm hành chính trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi.

Cũng trong bối cảnh này, Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP sửa đổi, nhằm thích ứng với các thay đổi pháp lý và nhu cầu thực tiễn.

Trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp, có hiệu lực từ ngày 20/6/2023. Việc này cũng yêu cầu sửa đổi và bổ sung các quy định liên quan đến vi phạm hành chính trong kinh doanh đa cấp tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP sửa đổi, nhằm đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả của pháp luật.

Tổng kết kinh nghiệm trong hơn 3 năm triển khai Nghị định số 98/2020/NĐ-CP sửa đổi, Bộ Công Thương đã nhận thấy những hạn chế và bất cập trong áp dụng pháp luật. Điều này thể hiện cần thiết phải điều chỉnh và bổ sung một số điều trong Nghị định này, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc xử lý các vi phạm, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn