Tên miền ‘.vn’ có thể được tặng cho, thừa kế

Bộ Thông tin và Truyền thông đang chuẩn bị dự thảo Nghị định để quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông liên quan đến quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet, cũng như quy định về việc bồi thường khi nhà nước thu hồi mã số viễn thông và tài nguyên Internet. Ngoài ra, Nghị định cũng sẽ điều chỉnh quy trình đấu giá quyền sử dụng mã số viễn thông và số viễn thông, cũng như tên miền ‘.vn’.

Dự thảo đề xuất quy định về quản lý tài nguyên Internet đặt ra các nguyên tắc cơ bản sau:

Tài nguyên Internet sẽ được quản lý và sử dụng một cách thống nhất để đảm bảo an toàn, tin cậy và hiệu quả cho mạng Internet của Việt Nam.

Tài nguyên Internet liên quan đến chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia, cũng như đến các tổ chức chính trị – xã hội và cơ quan Nhà nước sẽ được ưu tiên bảo vệ và không được xâm phạm.

Việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet phải tuân thủ đúng mục đích, đối tượng, và quy định, đồng thời không vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân khác.

Nâng cao cơ cấu hợp tác quốc tế và tuân thủ nghiêm túc các điều ước, luật lệ quốc tế liên quan đến quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Tài nguyên Internet chỉ được đưa vào sử dụng hoặc tiếp tục duy trì sự hoạt động sau khi các cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng đã nộp đủ các phí và lệ phí theo quy định.

Dự thảo nghị định quy định rằng việc tặng, cho, góp vốn, hoặc thừa kế quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Cá nhân và tổ chức có thể đề xuất thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” trong các trường hợp sau đây:

Đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” để hoàn tất quá trình tặng, cho, góp vốn, hoặc thừa kế quyền sử dụng;

Cá nhân và tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

Trong trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan hoặc tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn đến sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”;

Trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, hoặc có hoạt động mua bán doanh nghiệp, góp vốn, cổ phần giữa các doanh nghiệp, hoặc chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ giữa công ty mẹ và công ty con dẫn đến sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn