Đề án thí điểm phát triển công nghiệp văn hóa tại tỉnh Quảng Ninh là rất cần thiết

Ngày 4/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về Đề án thí điểm phát triển công nghiệp văn hóa tại tỉnh Quảng Ninh. Đề án xác định các định hướng quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá nhằm thí điểm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại tỉnh Quảng Ninh. Đồng chủ trì có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh.

Nguồn: https://toquoc.vn/de-an-thi-diem-phat-trien-cong-nghiep-van-hoa-tai-tinh-quang-ninh-la-rat-can-thiet-20240105183248031.htm