Hải Phòng: Lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính

UBND thành phố Hải Phòng đã phát hành Văn bản số 403/UBND-KSTTHC đồng ý việc tổ chức thu thập ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thiết lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên.

UBND thành phố Hải Phòng đã thông qua Văn bản số 403/UBND-KSTTHC, đồng ý tổ chức thu thập ý kiến của cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên.

Ngoài ra, UBND cũng đề xuất việc xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn cho các xã, thị trấn liên quan để lập danh sách cử tri, tổ chức thu thập ý kiến của cử tri và thông qua HĐND cấp xã theo đúng quy trình và thủ tục theo quy định pháp luật. Sau đó, đề xuất sẽ được trình HĐND huyện Thủy Nguyên để thông qua chủ trương về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thiết lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên.

Giao quận Hải An chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường trong việc lập danh sách cử tri, tổ chức thu thập ý kiến của cử tri và thông qua HĐND phường. Đồng thời, trình HĐND quận Hải An về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thiết lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình và thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, giao cho Sở Nội vụ nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định, tiến độ và thời gian quy định.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn