Các trường học được quyền tự chọn sách giáo khoa từ 12/2/2024

Theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT về việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông, từ ngày 12/2, các trường sẽ được ủy quyền quyết định về việc chọn sách giáo khoa.

Theo hướng dẫn này, hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục sẽ được thành lập dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng (hoặc người đứng đầu). Hội đồng này sẽ bao gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên và đại diện từ ban phụ huynh học sinh.

Số lượng thành viên trong hội đồng là số lẻ, ít nhất là 11 người. Tuy nhiên, đối với các cơ sở giáo dục có quy mô dưới 10 lớp, số lượng thành viên tối thiểu sẽ là 5 người.

Mỗi cơ sở giáo dục sẽ có một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Đối với các cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, mỗi cấp học sẽ thành lập một hội đồng riêng.

Thông tư 27 cũng quy định rõ ràng rằng những người đã tham gia biên soạn sách giáo khoa hoặc có liên quan đến quá trình biên soạn, xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa sẽ không được tham gia hội đồng. Cũng như những người thân trong gia đình như bố mẹ, anh chị em ruột của người làm sách giáo khoa cũng không được tham gia vào hội đồng này.

Tương tự, những người làm việc tại các nhà xuất bản hoặc tổ chức có liên quan đến sách giáo khoa cũng sẽ không được tham gia vào việc lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục.

Theo quy định của Điều 7 trong Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT về quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục, Hội đồng xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục sẽ phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng. Việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa tại tổ chuyên môn sẽ tuân theo kế hoạch của Hội đồng và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.

Tổ trưởng tổ chuyên môn sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho từng môn học dựa trên cấu trúc tổ chuyên môn và thông báo người đứng đầu trước khi thực hiện quá trình này. Họ sẽ tổ chức cho toàn bộ giáo viên môn học tham gia vào quá trình lựa chọn sách giáo khoa cho môn học đó.

Tổ trưởng tổ chuyên môn sẽ tổ chức cuộc họp với các giáo viên môn học để thảo luận và bỏ phiếu chọn một sách giáo khoa cho môn học đó. Trong trường hợp chỉ có một sách giáo khoa được phê duyệt, tổ chuyên môn sẽ lựa chọn sách giáo khoa đó mà không cần tiến hành bỏ phiếu.

Sách giáo khoa được chọn phải được ít nhất 1/2 số giáo viên môn học trở lên bỏ phiếu lựa chọn. Nếu không có sách giáo khoa nào đạt được ít nhất 1/2 số giáo viên môn học bỏ phiếu, tổ chuyên môn sẽ tiến hành thảo luận và bỏ phiếu lại. Sách giáo khoa được lựa chọn sẽ là sách mà có số phiếu bỏ vào cao nhất trong lần bỏ phiếu thứ hai.

Nếu trong cả hai lần bỏ phiếu có từ hai sách giáo khoa có số phiếu bằng nhau, tổ trưởng tổ chuyên môn sẽ quyết định lựa chọn một trong hai sách giáo khoa đó có số phiếu cao nhất. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn