Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện dự thảo “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2030, tầm nhìn đến 2045” nhằm đặt ra mục tiêu phát triển toàn diện cho con người Việt Nam.

Theo dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2030, tầm nhìn đến 2045” đặt ra mục tiêu phát triển toàn diện con người Việt Nam, khuyến khích mỗi cá nhân phát huy tối đa tiềm năng và sáng tạo, để tạo ra thế hệ người Việt mới với phẩm chất, trí tuệ và tài năng đầy đủ.

Mục tiêu là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc.

Chiến lược này đề xuất xây dựng hệ thống giáo dục mở, công bằng, và bình đẳng, hỗ trợ học tập suốt đời, với việc chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Mục tiêu đến năm 2030 là đạt trình độ tiên tiến tương đương với khu vực châu Á.

Đồng thời, đề ra các mục tiêu cụ thể cho từng bậc học. Ở mức mầm non, mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo vào năm 2030, cùng với việc tăng tỉ lệ cơ sở giáo dục mầm non tư thục lên 30%.

Trong giáo dục phổ thông, mục tiêu là hoàn thành cấp tiểu học đạt 99,7%, trung học cơ sở đạt 99%, và trung học phổ thông đạt 95% vào năm 2030.

Đối với giáo dục đại học, mục tiêu là đạt tỉ lệ 260 sinh viên/vạn dân đến năm 2030, cùng với việc tăng tỉ lệ cơ sở giáo dục đại học tư thục lên 35% và tỉ lệ sinh viên theo học lên 25%.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã thông tin rằng dự thảo “Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” sẽ tích hợp các nội dung từ quá trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, đánh giá 5 năm đổi mới trong giáo dục phổ thông, và cập nhật các nhu cầu về nguồn nhân lực tương lai.

Trong thời gian gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thường xuyên hội đàm và thu thập ý kiến từ các Bộ, ngành về các chỉ tiêu của Chiến lược. Bộ trưởng cũng đã làm rõ một số vấn đề được đại biểu đề cập và đề xuất tại phiên họp, như hệ thống giáo dục mở, liên thông, phổ cập giáo dục, và vấn đề đầu tư cho giáo dục.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đánh giá cao quá trình xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045, lưu ý về sự kỹ lưỡng và tính toán trong việc đưa thêm các quan điểm và mục tiêu mới, nhằm đảm bảo sự phối hợp liên ngành và xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, và địa phương trong tổ chức thực hiện Chiến lược này.