IPDAY 2024: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo

WIPO vừa thông báo chủ đề cho Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024 là “Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung thông qua đổi mới và sáng tạo.”

Nhằm hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024 với chủ đề “Sở hữu trí tuệ thúc đẩy đổi mới và sáng tạo – Hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc,” Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) đã công bố chủ đề cho ngày này là “Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung thông qua đổi mới và sáng tạo.”

Vào tháng 9 năm 2015, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua Chương trình Nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDG) nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ môi trường và đảm bảo sự thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Các mục tiêu phát triển bền vững do Liên hiệp quốc đề ra như một kế hoạch hành động chung cho toàn cầu đến năm 2030, khuyến khích giải quyết các thách thức toàn cầu khác nhau, từ nghèo đói đến y tế, giáo dục, nước sạch và môi trường, hướng tới một tương lai bền vững và tốt đẹp hơn cho các quốc gia.

Trong bối cảnh khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng, vai trò của sở hữu trí tuệ cũng được thể hiện rõ hơn và là một yếu tố không thể thiếu trong nền kinh tế sáng tạo, đặc biệt là khi thúc đẩy việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Sở hữu trí tuệ đóng vai trò như một chất xúc tác cho sự đổi mới, bảo vệ quyền lợi của các nhà sáng tạo và nhà đầu tư, đồng thời khuyến khích môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Hệ thống sở hữu trí tuệ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu bằng cách đảm bảo sự độc quyền trên nguyên tắc cân bằng lợi ích, tạo điều kiện cho việc phát triển các công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững. Nhờ vậy, sở hữu trí tuệ không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn giải quyết những thách thức quan trọng liên quan đến từng mục tiêu phát triển bền vững, như năng lượng sạch và chăm sóc sức khỏe.

Khoa học và công nghệ đã và đang đóng góp vào hầu hết các mục tiêu phát triển bền vững của thế giới, như xoá đói giảm nghèo, cải thiện an ninh lương thực, dinh dưỡng, phát triển nông nghiệp, và tăng cường tiếp cận và hiệu quả của năng lượng. Khoa học, công nghệ, sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo có vai trò ngày càng rõ ràng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc.

Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) đã công bố chủ đề cho Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới năm 2024 là: “Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung thông qua đổi mới và sáng tạo.” Chủ đề này nhằm thúc đẩy khám phá cách thức mà sở hữu trí tuệ hỗ trợ và thúc đẩy những giải pháp đổi mới sáng tạo quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Theo WIPO, những người tiên phong đang thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo cần thiết để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và tạo ra một tương lai bền vững, tốt đẹp hơn cho mọi người trên khắp thế giới. Sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết những thách thức toàn cầu mà con người phải đối mặt và là chất xúc tác mạnh mẽ cho sự tăng trưởng và phát triển xã hội. Vì vậy, sở hữu trí tuệ đóng góp đáng kể vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường.

Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới năm 2024 sẽ là dịp để thể hiện vai trò quan trọng của sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, vì lợi ích chung của toàn nhân loại.

Cảm ơn bạn đã đọc bài tổng hợp của ISAO

Nguồn: sohuutritue.net.vn